Home · Intro · Technical · History · Additional · On-line Archive · Models · Articles · 
Guestbook · Forum · Glossary · Help us · Books · Other · 

KRIEGSMARINE WARSHIPS
(Main Combat Units)

Kriegsmarine Warships

BATTLESHIPS
Scharnhorst Class: Scharnhorst, Gneisenau.
Bismarck Class: Bismarck, Tirpitz.
H Class: H, J, K, L, M, N.

AIRCRAFT CARRIERS
Graf Zeppelin Class: Graf Zeppelin, Flugzeugträger "B".

PANZERSCHIFFE
Deutschland Class: Deutschland (Lützow), Admiral Scheer, Admiral Graf Spee.

BATTLECRUISERS
O Class: O, P, Q.

HEAVY CRUISERS
Admiral Hipper Class: Admiral Hipper, Blücher, Prinz Eugen, Seydlitz, Lützow.

LIGHT CRUISERS
Emden Class: Emden.
"K" Class: Königsberg, Karlsruhe, Köln.
Leipzig Class: Leipzig, Nürnberg.
M Class: M, N, O, P, Q, R.

DESTROYERS
1934 Type: Z1 Leberecht Maass
Z2 Georg Thiele
Z3 Max Schulz
Z4 Richard Beitzen.
1934A Type: Z5 Paul Jakobi
Z6 Theodor Riedel
Z7 Hermann Schoemann
Z8 Bruno Heinemann
Z9 Wolfgang Zenker
Z10 Hans Lody
Z11 Bernd von Arnim
Z12 Erich Giese
Z13 Erich Koellner
Z14 Friedrich Ihn
Z15 Erich Steinbrinck
Z16 Friedrich Eckoldt
1936 Type: Z17 Diether von Roeder
Z18 Hans Lüdemann
Z19 Hermann Künne
Z20 Karl Galster
Z21 Wilhelm Heidkamp
Z22 Anton Schmitt.
1936A Type: Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30.
1936A (Mob) Type: Z31, Z32, Z33, Z34, Z37, Z38, Z39.
1936B Type: Z35, Z36, Z43, Z44, Z45.

TORPEDO BOATS
Torpedo Boats 1923: Möwe, Seeadler, Albatros, Greif, Kondor, Falke.
Torpedo Boats 1924: Wolf, Iltis, Luchs, Tiger, Jaguar, Leopard.
Torpedo Boats 1935: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12.
Torpedo Boats 1937: T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21.
Torpedo Boats 1939: T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36.
Torpedo Boats 1940: T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68, T69, T70, T71, T72.
Torpedo Boats 1941: T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51.

MOTOR TORPEDO BOATS (S-BOATS)
S1
S2, S3, S4, S5.
S6, S7, S8, S9.
S10, S11, S12, S13.
S14, S15, S16, S17.
S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25.
S26, S27, S28, S29.
S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37
S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61
.
S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53.
S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99.
S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117, S118, S119, S120, S121, S122, S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S130, S131, S132, S133, S134, S135.
S137, S138.
S159, S160, S161, S162, S163, S164, S165, S166
.
S100.
S136.
S139, S140, S141, S142, S143, S144, S145, S146, S147, S148, S149, S150.
S167, S168, S169, S170, S171, S172, S173, S174, S175, S176, S177, S178, S179, S180, S181, S182, S183, S184, S185, S186, S187, S188, S189, S190, S191, S192, S193, S194, S195, S196, S197, S198, S199, S200, S201, S202, S203, S204, S205, S206, S207, S208, S209, S210, S211, S212, S213, S214, S215, S216, S217, S218, S219, S220, S221, S222, S223, S224, S225, S226, S227, S228.
S301, S302, S303, S304, S305, S306, S307.
S701, S702, S703, S704, S705, S706, S707, S708, S709.
Battleship Bismarck Book
BOOK:
The Battleship Bismarck.
The Complete History
of the Ship.


Naval Gift Shop

Naval & military gifts


Bismarck Main Page

Copyright © 1998-2014 KBismarck.com